11/4/18

5:18 μ.μ.
Λόγο προβλημάτων στο BM ολοκληρώνεται η λειτουργία server DMR+, στον νέο server, είναι πλέον συνδεδεμένοι οι επαναλήπτες SV4P, SW1F, SW1G, SW2K, SV9J, SW8N,SW1J.

Προσοχή πλέον γίνεται χρήστη της ομάδας ομιλίας TG 202 στο Time Slot 1 και όχι της TG 202030.

Έτσι
Οι επαναλήπτητες έχουν static:
TS1 τo TG 202 και στο
TS2 το TG 9 για local σε κάθε επαναλήπτη.Θυμίζουμε πως συνεχίζει να λειτουργεί και ο επαναλήπτης SW1H-RSF OPEN με διακριτικό επαναλήπτη: SW1H και στοιχεία:
RX 438.7125 MHz
TX 431.1125 MHz

Ο επαναλήπτης έχει static:
TS1 τo TG91 και
TS2 τα TG 202 & 930 ενώ
στο TS2 μπορούν να γίνουν κλίσεις και προς όλα τα TG Ελληνικά τοπικά και Διεθνή.